Εισάγετε τους μοναδικούς κωδικούς
username και password που σας έχουν δοθεί
για να ανεβάσετε τα προς εκτύπωση αρχεία σας
και να εγκρίνετε τις ηλεκτρονικές ηλιοτυπίες,
ευκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια.